Επιλεγμένες Βιβλιογραφίες : Επιλεγμένα    Ψηφιοποιημένα    Λήμματα    ?
Πρακτικά & Πραγματείες
   Ξεφύλλισμα
   Απλή αναζήτηση
   Σύνθετη αναζήτηση
Επιλεγμένες Βιβλιογραφίες
   Ξεφύλλισμα
   Απλή αναζήτηση
   Σύνθετη αναζήτηση
   Επιλεγμένα    Ψηφιοποιημένα    Λήμματα
 

Λήμματα ανά σελίδα   
 

Τίτλος: Άσματα δημοτικά της Ελλάδος
Χρονολογία: 1852.
Βιβλιογραφία: EMILE LEGRAND - BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER
Λήμμα: 1708


Τίτλος: Βυζαντιναί μελέται, περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος: από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.
Χρονολογία: 1857.
Βιβλιογραφία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
Λήμμα: 7148


Τίτλος: Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους
Χρονολογία: 1836
Βιβλιογραφία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
Λήμμα: 2613


Τίτλος: Ελληνικά υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827
Χρονολογία: 1856.
Βιβλιογραφία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
Λήμμα: 6914


Τίτλος: Επιστολαί προς τινάς εν διαφόροις περιστάσεσιν, εις τόμους δύο
Χρονολογία: 1835
Βιβλιογραφία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
Λήμμα: 2488


Τίτλος: Επιστολάριον ή επιστολικός χαρακτήρ δι' ου διδάσκονται οι φιλομαθείς Τόμος πρώτος
Χρονολογία: 1781
Βιβλιογραφία: ΘΩΜΑΣ Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1466-1800 ΤΟΜ.ΠΡΩΤΟΣ
Λήμμα: 2149


Τίτλος: Επιστολάριον ή επιστολικός χαρακτήρ δι' ου διδάσκονται οι φιλομαθείς Τόμος πρώτος
Χρονολογία: 1781
Βιβλιογραφία: EMILE LEGRAND - BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME DEUXIEME
Λήμμα: 1039


Τίτλος: Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα
Χρονολογία: 1839
Βιβλιογραφία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
Λήμμα: 3148


Τίτλος: Μάξιμου του Μαργούνιου επισκόπου Κυθήρων Ύμνοι ανακρεόντειοι = Maximi Margunii Episcopi Cytherorum Hymni anacreontici
Χρονολογία: 1601
Βιβλιογραφία: ΘΩΜΑΣ Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1466-1800 ΤΟΜ.ΠΡΩΤΟΣ
Λήμμα: 3753


Τίτλος: Οι άθλοι της εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 έτος
Χρονολογία: 1846.
Βιβλιογραφία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
Λήμμα: 4395

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

          

e-preserve